algemene voorwaarden 2020-07-18T13:21:15+02:00

Natuurlijk Beter Bewegen hierna te noemen NBB staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche, AV CZ/90 december 2009, welke zijn gedeponeerd bij de Sociaal Economische Raad (SER) en per 1 januari 2010 van kracht is geworden.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen NBB en een cliënt waarop NBB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en NBB aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 3. Een overeenkomst komt eveneens tot stand nadat cliënt via het automatische online afsprakensysteem op de website www.natuurlijkbeterbewegen.nl een behandeling heeft geboekt.

Diensten

 1. NBB staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst, dat de werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming is met de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap én met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen volgens de richtlijnen van de H.A.M. (Hygiëne, Arbo en Milieu) en de branchecode.
 2. NBB licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. NBB vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. NBB acht zich verplicht te werken volgens de geldende wet en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecode,
 4. NBB zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.
 5. NBB is gerechtigd om de werkzaamheden, ongeacht de reden, door derden te laten verrichten, mits de cliënt hiermee akkoord gaat. Is dit niet het geval, dan is de cliënt gerechtigd de afspraak zonder enige kosten te annuleren.
 6. NBB is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de reden, een behandeling of levering van producten te weigeren.

Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan NBB melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag NBB daarvoor het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
 2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag NBB de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 3. NBB zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen.
  Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt: “van overmacht is sprake als het gaat om abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden”.

Ambulant

 1. Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de NBB gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is NBB gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.
 2. Indien niet wordt opengedaan en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

 

Tarieven en betaling

 1. NBB vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website en zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt.
 3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten bij voorkeur contant te voldoen.
 4. Indien er sprake is van facturering, dient deze, mits anders schriftelijk is overeengekomen, binnen 10 dagen volledig te zijn voldaan. Tot dan blijven de geleverde producten en goederen eigendom van NBB.
 5. Bij een behandeling of reeks behandelingen kan NBB zonder opgave van redenen, de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van de totaalprijs.

  Vroegtijdige beëindiging behandelperiode
 6. Indien een afgesproken behandelperiode vroegtijdig wordt afgebroken, dan kan NBB in overleg overgaan tot een gedeeltelijke terugbetaling van de totaalprijs, verminderd met de reeds uitgevoerde behandelingen. Deze regeling vervalt indien de cliënt de adviezen van NBB omtrent de behandelingen niet heeft opgevolgd en/of de cliënt zelf en zonder overleg de behandelperiode vroegtijdig heeft beëindigd. Het recht op latere voortzetting van dezelfde behandelperiode vervalt dan eveneens.

Afwijkende tarieven

 1. Op zaterdag – zondag en feestdagen geldt een toeslag op de betreffende behandeling(en). Onder feestdagen wordt verstaan, de wettelijke feestdagen in Nederland.
 2. Indien de praktijk is gesloten en voor een enkele behandeling geopend moet worden, geldt eveneens een toeslag.
 3. Ambulante behandelingen worden vermeerderd met € 0,20 per gereden kilometer vise-versa. Onder deze kosten worden ook de reiskosten tussen het woonadres en praktijkadres door NBB gerekend, indien de praktijk gesloten is.

Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet voor de eerste behandeling NBB van alle gegevens, welke voor NBB relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening.
 2. NBB neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een beveiligd geautomatiseerd systeem, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 3. NBB zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan NBB behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing.
 4. Indien noodzakelijk, kan NBB contact opnemen met de huisarts of medisch specialist voor overleg, tenzij cliënt op dat moment duidelijk aangeeft daar op tegen te zijn.
 5. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijde in te zien door de cliënt.

Geheimhouding

 1. NBB verplicht zich, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tot geheimhouding van het medisch dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan NBB Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, NBB verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

 1. NBB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. NBB is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 3. NBB is tegenover de cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan NBB of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen. De bedrijfsaansprakelijkheid bedraagt, in geval van verwijtbaar (letsel)schade, ten hoogste € 2.200.000,00 per gebeurtenis.
 4. De cliënt is tegenover NBB aansprakelijk voor door NBB geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over een product dan wel een klacht heeft over, of ten gevolge van, een behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk contact met NBB opnemen, zodat deze adequaat kan handelen door eventuele vervanging van het product, een eventuele vervolgafspraak of een doorverwijzing. Te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de cliënt.
 2. NBB dient klachten afdoende te onderzoeken. NBB zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.

Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen cliënt en NBB over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door NBB aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij NBB heeft ingediend.
 3. Garantie op producten
 4. NBB geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien: – De cliënt de adviezen van NBB omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd. – De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. – Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door NBB zelf.

Beschadiging en diefstal

 1. NBB heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. NBB meldt diefstal altijd en zonder enige uitzondering bij de politie.

Gedrag

 1. De cliënt behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Huisdieren zijn in de behandelruimten niet toegestaan. In het hele pand geldt een rookverbod.
 2. In de massageruimte dient het geluid van een mobiele telefoon of andere smart-systemen uitgeschakeld te zijn.
 3. De behandelruimten zijn uitsluitend toegankelijk na toestemming van NBB.
 4. Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft NBB het recht de cliënt de toegang tot het pand te weigeren of te ontzeggen, zonder opgaaf van reden.
 5. Recht
 6. Op elke overeenkomst tussen NBB en de cliënt is, voor zover deze algemene voorwaarden niet voorziet, het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 7. Uitsluitend de rechter van de arrondissementsrechtbank waar Eindhoven onder valt en de Geschillencommissie is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Slotbepaling

 1. Van toepassing is steeds de laatst, bij de Kamer van Koophandel, gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De laatste versie staat altijd ter inzage op de website van NBB natuurlijkbeterbewegen.nl

Natuurlijk Beter Bewegen maakt gebruik van cookies. We zijn verplicht om je te informeren over en jouw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies op onze website.